Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 1. BEVEZETÉS
  A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák Szekeres Szilvia által nyújtott magánszálláshely szolgáltatás lefoglalásának, a létrejött foglalások kezelésének szabályait, valamint a Szolgáltató és a vendégek közötti jogviszony egyéb kérdéseit.
  A www.hollilak.hu internetes weboldalt (továbbiakban weboldal) Szekeres Szilvia üzemelteti. A weboldal lehetővé teszi, hogy a Megrendelők ajánlatot kérjenek a Szolgáltatónál.
  2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
  • Szolgáltató: Szekeres Szilvia
  • Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett magánszálláshelyen szálláshely-szolgáltatás nyújtása.
  • Szolgáltatás címe: 5900 Orosháza-Gyopárosfürdő, Napsugár utca 91.
  • Vendég: az a természetes személy, aki a jelen ÁSZF feltételeit elfogadva, érvényes foglalást ad le a Szolgáltató részére a 3. pontban leírtak alapján.
  • Foglalás: a Vendég részéről a Szolgáltató általános szolgáltatási ajánlatának elfogadását a 3. pontban kifejtettek szerint. A Vendég által a Szolgáltató a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minimális adatokat tartalmazó foglalás alapján érvényesen létrejövő, a foglalási díj Szolgáltatóhoz történő beérkezésével hatályba lépő határozott idejű szerződéses jogviszony. Ennek tárgya a lefoglalt szálláshely a Vendég részére történő biztosítása.
  3. A FOGLALÁS MENETE
  3.1. A foglalás történhet:
  • e-mailben: info@hollilak.hu
  • szerződéses szállásközvetítőn keresztül
  a) A vendég szóban, írásban – levélben, E-mailben – küldött ajánlatkérésére a szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül írásban a tényleges megrendelés a vendég részéről nem érkezik meg, úgy a szolgáltató az ajánlati kötöttsége alól mentesül, a szolgáltató ajánlati kötöttség megszűnik.
  b) A szolgáltatási szerződés a vendég által leadott megrendelés – foglalás – szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés – foglalás – írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés és/vagy megrendelés módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta, a megrendelés, vagy a megrendelés módosítás szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.
  c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
  d) Abban az esetben, ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem kívánja igénybe venni, akkor is köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a szolgáltató részére megfizetni, a szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szállást a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
  f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.
  3.2 Lemondási feltételek:
  a) A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja, amennyiben a lemondási szándékát írásban jelzi a szálloda felé az érkezés előtti 14. napig. Amennyiben a lemondás az érkezés előtti 14.napig írásban megérkezik, akkor a befizetett foglaló visszajár. A befizetett foglaló az érkezés előtt 14 napon belüli lemondása esetén a foglaló nem visszatéríthető.
  b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei – így például akciós ajánlatai – foglalása, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.
  3.3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
  a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig – check out – köteles elhagyni.
  b) A vendégházba háziállatot behozni tilos.
  c) A vendég teljes kártérítéssel tartozik a vendégházban okozott károkért.
  d) Vendég köteles a Szolgáltató által a szálláshelyen illetve a www.hollilak.hu weboldalon közzétett Házirendet maradéktalanul betartani. Vendég tudomásul veszi, hogy a Házirend megsértése a szálláshely használatának felfüggesztését vonhatja maga után mindennemű kártérítés nélkül.
  3.4. A foglalás minimális tartalma:
  • a foglalni kívánt időszak
  • Vendégek száma, szálláshelyet fizető neve, e-mail címe, telefonszáma és postacíme (irányítószám, településnév, közterület, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölése)
  • fizetési mód megjelölése
  • Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó foglalás tekinthető érvényes foglalásnak.
  3.5. A foglalás visszaigazolása
  A foglalás elküldését követően a Vendég az általa megadott e-mail címre elektronikus visszaigazolást kap. Az elektronikus visszaigazolás tartalmazza:
  • a foglalni kívánt időszakot,
  • a választott fizetési módot és a fizetendő összeget,
  • Vendég adatait (név, cím)
  • a számlázási adatokat, amennyiben eltérnek a Vendég adataitól
  • átutalásos fizetési mód esetén a Szolgáltató bankszámlaszámát és a foglalás azonosítóját.
  • Vendég köteles a foglalás visszaigazolásában szereplő adatokat ellenőrizni, és az esetleges eltéréseket a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni a weboldal alsó részén szereplő elérhetőségek egyikén.
  Amennyiben a Vendég késedelmesen jelenti be a fennálló eltérést az adatokban, a Szolgáltató nem felel az eltérésből adódó hibákért.
  A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megadott e-mail címmel kapcsolatos esetleges változások miatt a Vendégnek címzett üzenetek vonatkozásában, amennyiben:
  • a változásról a Vendég a Szolgáltatót nem tájékoztatta,
  • a tájékoztatás nem megfelelő időben vagy tartalommal történt.
  3.6. A foglalás interneten kötött, nem aláírt szerződésnek minősül, mely a foglalással és a visszaigazolással érvényesen létrejön.
  A szerződés nyelve a magyar, a benne szereplő árak forintban értendők, alanyi adómentesek. A szerződés akkor lép hatályba, ha a visszaigazolásban szereplő fizetendő összeg beazonosítható módon jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján, vagy a Szolgáltató, illetve képviselője részére készpénzben megfizetésre kerül. Amennyiben a Szolgáltató bankszámlájára nem beazonosítható befizetés érkezik, és a befizető nem jelentkezik a Szolgáltatónál: átutalásos fizetési mód esetén 30 nap után visszautalásra kerül a befizetett összeg.
  4. SZOLGÁLTATÓ AZ ALÁBBI FELTÉTELEK SZERINT NYÚJTJA A SZOLGÁLTATÁST:
  a) A Vendégház egyben kiadó, összetartozó családok, baráti társaságok részére. Maximális létszám: 4 fő.
  b) A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Vendégek a 5900 Orosháza- Gyopárosfürdő, Napsugár utca 91. szám alatt található 1 hálószobás, 1 nappali-étkezős, 1 fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, kerti bútorokkal, parkolóval rendelkező vendégházat és szolgáltatásait magánszállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – Szolgáltató a Vendégek rendelkezésére bocsátja
  c) Szolgáltató felhívja a Vendégek figyelmét az esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban illetve az ingyenes parkolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem vállal. A házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési felelősség terheli a Vendégeket.
  d) Probléma esetén Szolgáltató elérhető a honlapon illetve a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail címen, távozás utáni reklamációt azonban nem tudunk elfogadni.

4.1 Vendég a megrendelői jogviszony fentiek szerinti létesítésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve elfogadja/kijelenti, hogy
a) Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglaltak teljesítéséhez szükséges név- és cím adatokat, valamint a Vendég által ezen felül önként megadott egyéb személyes adatait a foglalással összefüggésben: a foglalás időpontját követő második naptári év utolsó napjáig, illetve a jogszabályok által előírt ideig kezeli, adatbázisban tárolja, nyilvántartja a Vendég kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában,
b) Szolgáltató a Vendég egyes személyes adatait (név, cím, foglalt apartman, időszak, fizetési mód) a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás nyújtásában közreműködő adatfeldolgozásra jogosult vállalkozó, alvállalkozók részére továbbítsa; ezeket a Szolgáltató, mint adatkezelő, illetve a Szolgáltató utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák;
c) Szolgáltató a szolgáltatás teljesítése után új ajánlattal megkeresse
4.2 Fizetési módok
a) A weboldalon keresztül történő foglalás esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek: átutalás folyószámláról.
b) Személyesen történő megrendelés esetén készpénzzel lehet fizetni a Szolgáltató által üzemeltetett magánszálláshelyen,
c) A Szolgáltató a foglaláskor megadott számlázási adatokra állítja ki számlát.
5. REKLAMÁCIÓKEZELÉS
A Szolgáltató a Vendéggel való kapcsolattartásra és a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.
A reklamációt az alábbi elérhetőségeken lehet eljuttatni a Szolgáltató felé:
a) telefonon: +36 30 283 9492
b) e-mailben: info@hollilak.hu
A Szolgáltatónál bejelentett valamennyi reklamáció 30 napon belül kivizsgálásra kerül. A vizsgálat eredményéről igény szerint a Vendég tájékoztatást kap.
6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
a) Jelen ÁSZF 2021. május 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
Az ÁSZF Vendéggel való megismertetéséről a Szolgáltató weboldal útján gondoskodik.
Szolgáltató fenntartja a jogot a foglalási feltételek módosítására. A Szolgáltató a módosított foglalási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a weboldalon. Módosulás esetén a szolgáltatás további igénybevételével (weboldal használatával) a Vendég a módosított ÁSZF feltételeket elfogadja.
b) A személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója rögzíti, ami a www.hollilaku weboldal Adatvédelem menüpontja alatt érhető el.